česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 
NABÍDKA SLUŽEB

Naše společnost jako dražebník je připravena poskytnout komplexní služby při přípravě, organizaci
a provedení veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a to:

 • jednání s navrhovatelem o předmětu dražby, konzultace o cenových, zákonných a technických otázkách provedení dražby
 • příprava smlouvy o provedení dražby, včetně shromáždění a ověření podkladů nutných ke zpracování smlouvy o provedení dražby
 • zajištění odhadu nebo znaleckého posudku k předmětu dražby
 • ověření právních a jiných náležitostí, souvisejících s připravovanou dražbou
 • rozeslání oznámení o dražbě příslušným osobám
 • zpracování seznamu osob, které budou v souvislosti s dražbou osloveny, zejména s ohledem na případný zájem o předmět dražby
 • zpracování dražební vyhlášky, její zveřejnění v zákonné lhůtě zákonem předepsaným způsobem a její rozeslání v zákonné lhůtě všem osobám, kterým musí být podle zákona doručena
 • zajištění prohlídky předmětu dražby
 • výběr a smluvní zajištění licitátora
 • připojištění na výkon veřejných dražeb v případě dražby věcí větší hodnoty
 • výběr a zajištění místa dražby
 • zajištění průběhu dražby, včetně ověření naplnění zákonných podmínek účastníků dražby, vypracování protokolu o průběhu dražby
 • vrácení dražební jistoty účastníkům dražby
 • vyúčtování nákladů dražby
 • zpracování listin dokladujících přechod vlastnického práva na vydražitele a jejich vydání
 • poté, co dojde k úhradě ceny dosažené vydražením, zajištění předání předmětu dražby vydražiteli
 • uspokojení pohledávek dražebních věřitelů, včetně vypracování protokolu o uspokojení pohledávek
 • případná realizace dražby opakované v souladu se zákonem

Nabízíme prodej movitého i nemovitého majetku formou elektronické aukce:

 • prodej movitých nebo nemovitých věcí a dále jejich souborů probíhá v souladu s Obchodními podmínkami poskytovatele aukčního systému Dražební společnosti MORAVA s.r.o.
 • aukce se řídí přiměřeně ust. §1772 - §1779, zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • elektronická aukce umožňuje jednoduše, transparentně a úsporně realizovat prodej majetku
 • zaručujeme bezpečnost průběhu elektronické aukce, vstup do systému je zabezpečen šifrovaným https přístupem

V rámci prodeje movitého i nemovitého majetku formou elektronické aukce zajišťujeme:

 • jednání se zadavatelem o předmětu aukce, konzultace o cenových, zákonných a technických otázkách provedení elektronické aukce
 • přípravu smlouvy o zajištění prodeje movitého či nemovitého majetku formou elektronické aukce, zpracování aukční vyhlášky
 • odhad nebo odborné posouzení předmětu aukce
 • ověření právních a jiných náležitostí, souvisejících s připravovanou aukcí
 • propagaci a prezentaci předmětu aukce na internetu – realitních serverech a aukčním portálu
  http://elektronicke-aukce.draspomorava.cz
 • výběr okruhu možných kupujících a zpracování jejich seznamu
 • directmailing výše vybraným kupujícím
 • organizaci prohlídek předmětu aukce a jednání s kupujícími
 • organizaci a technické zajištění skládání a vracení aukčních jistot
 • dokumentaci průběhu aukce od zadání až do ukončení, průběh aukce je po celou dobu monitorován a po skončení aukce je vystaven Protokol o elektronické aukci
 • kupní smlouvu v souladu s požadavky vyhlašovatele aukce

 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™