česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Nedobrovolné dražby - aktuálníRodinný dům Zděchov, okr. Vsetín

Předmět dražby:
Obec Zděchov se nachází na úpatí Javorníku, v těsné blízkosti hranice se Slovenskou republikou. Území obce se nalézá na území CHKO Beskydy. Obec je přirozeným východiskem pro turistiku, dále má sportovní areál. Obec leží 10 km od správního centra Vsetín, má 584 obyvatel v obci realizována dostatečná zainvestovanost (el. síť, veřejný vodovod, veřejná kanalizace), na něž je oceňovaný objekt napojen. Nemovitost je situována v dolní, zastavěné severní části obce, po pravé straně silnice z Huslenek, z níž je přímo přístupna. Vybudována na nepatrně svažité parcele, přivrácené k severu. Pozemky jsou oploceny částečně, jejich západní hranice neodpovídá hranici pozemků, včetně volně stojící zděné kolny (příslušenství). Obec má schválen územní plán. a) Rodinný dům čp. 165 Objekt volně stojící, uliční trakt o dvou nadzemních podlažích, západní část přízemní, se vchodovou verandou s plechovou střechou, vytvářející terasu. Obsahuje jednu bytovou jednotku 1+5 se sociálním příslušenstvím. Rodinný dům je vybudován na stp. čk. 555, vedlejší stavba – kolna na části pp. čk. 1390/8, se kterou vytváří spolu jeden funkční celek. Další (větší) část kolny se nalézá na pp. čk. 1390/5 jiného vlastníka (Obec Zděchov). Konstrukční řešení: Objekt založen na betonových základech, s hydroizolací, sokl z opracovaného pískovce, svislé konstrukce zděné z cihel. Fasáda břizolitová, vnitřní omítky vápenné hladké, schody betonové. Stropy s vodorovnými podhledy, střecha sedlová, krov vázaný, krytina z osinkocementových šablon, klempířské prvky. Okna dvojitá špaletová, předpokládají se náplňové dveře, podlahy různého druhu. Sociální zařízení uvažováno standardní, rovněž vybavení kuchyně. Vytápění uvažováno rovněž standardní v době výstavby, tj. ústřední s kotlem na tuhá paliva. Technický stav: Posuzován za průměrný, není patrno zvenčí větších závad, pouze jsou patrny zanedbané nátěry oken. b) Součásti a příslušenství Spočívají v přípojkách inženýrských sítí, venkovní dlažbě, oplocení včetně plotových vrat a vrátek. Volně stojící kolna není hodnocena z důvodu právních závad. c) Pozemky Nalézají se v okrajové, řídce zastavěné části obce, jsou mírně svažité, přístupny z veřejné komunikace, dostatečně zainvestovány.
Navrhovatel:
DUROFIN REAL spol. s.r.o.

Datum konání: 12. září 2019 10:00 Nejnižší podání: 750.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  

\"Hala bez p. č. na pozemcích jiného vlastníka, k. ú. Tlumačov\"

Předmět dražby:
Soubor nemovitostí – budova skladu hnojiv.
Obec Tlumačov leží 6 km severně od Otrokovic a 17 km severozápadně od Zlína na silnici 1. třídy č. 55. Podle Malého lexikonu obcí ČR 2017 má celkem 2 472 obyvatel. Hala leží uvnitř areálu bývalé farmy v jihovýchodním okraji souvisle zastavěné části obce v lokalitě zvané „Malé trávníky.“
Objekt je přístupný po zpevněných plochách jiných vlastníků, aniž by to bylo smluvně ošetřeno, tj. riziko přístupu. Podle povodňové mapy jsou v zóně s nízkým nebezpečím výskytu povodně pro Q 100 (zóna 2). Podle JDTM-ZK je v místě možnost napojení na dálkový vodovod, plynovod a elektrickou síť (vodovod a plynovod nikoliv v blízkosti stavby).
Pozemky, na kterých nemovitosti stojí, nejsou předmětem této dražby.
Budova (podle KN jiná stavba bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 933) je samostatnou stavbou stojící na pozemcích jiného vlastníka (LV 2001 dle katastru – vlastník: Suchánek Pavel Ing., Žižkovská 830, 763 21 Slavičín).
Nepodsklepená jednolodní hala s jedním nadzemním podlažím s nízkou sedlovou střechou, bez půdy či podkroví. Světlost mezi nosnými prvky > 10,00 m.
Betonové základy. Ocelová konstrukce s vyzdívkami obvodových stěn ze škvárobetonových tvárnic. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Podlaha betonová. Fasádní a vnitřní omítky, avšak oprýskané. Vráta zazděná. Okna jednoduchá. Bleskosvod se nevyskytuje.
Objekt je nevytápěný, bez napojení na inženýrské sítě, bez vnitřních instalačních rozvodů, bez soc. zařízení.
Objekt vyl naposledy užíván jako sklad hnojiv. Je však dlouhodobě nevyužívaný a neudržovaný. Stavebně technický stav je značně zanedbaný – dá se charakterizovat jako dezolátní.
Objekt je evidentně v závěru své životnosti, ve fázi tzv. maximální amortizace.
Navrhovatel:
Petrásek Václav Mgr.

Datum konání: 14. srpna 2019 10:00 Nejnižší podání: 80.000,- Kč
Místo konání:  v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 1.000,-Kč
Dražební jistota: 20.000,- Kč

Dokumenty ke stažení: Dražební vyhláška  
Stránky: [1] 

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™