česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražbyVenkovská usedlost Smilovice u Třince s rozsáhlými pozemky

Předmět dražby:
Rodinný dům na pozemku p.č. St. 492 v části „Močálka” asi 2 km jihozápadně od centra obce Smilovice na samotě v poměrně prudkém severním svahu. Nemovitost přístupná a za sucha příjezdná po nezpevněné komunikaci a travnatém pozemku ve vlastnictví obce. Obec Smilovice má základní občanskou vybavenost a kompletní infrastrukturu (mimo centrální ČOV). V místě rodinného domu č.p. 66 možnost napojení pouze na silnoproudé rozvody NN. Rodinný dům č.p. 66 je z části podsklepený, přízemní objekt se sedlovou střechou a částečným podkrovím přistavený k původní přízemní dřevěnici. Příslušenství tvoří původní zemědělské objekty - chlévy a stodola. Kolem objektu provedeny pouze minimální venkovní úpravy - zpevněné plochy, jímka na vyvážení a oplocení. Objekt nemá funkční přípojku pitné vody, studna neslouží celoročně svému účelu. Přípojka NN je funkční. Vlastní objekty jsou postavené na pozemku p.č. St. 492 určenému z hlediska SÚP plánu k bydlení. Ostatní pozemky pouze k zemědělskému využití. Pozemky o výměře 32 847 m2.
 
Cena dosažená vydražením: 1.800.000,- Kč

Rodinný dům Brno-Jundrov, ul. Nálepkova 7/38

Předmět dražby:
Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 7, který se nachází v Brně, v městské části a k.ú. Jundrov, na ulici Nálepkova. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně staršími rodinnými domy. Příjezd k rodinnému domu je po veřejně užívané zpevněné vedlejší komunikaci v ul. Nálepkova (ve vlastnictví obce), příjezd k zadnímu vstupu do zahrady je po veřejně užívané vedlejší zpevněné komunikaci v ul. Jedlová (ve vlastnictví ČR). Jedná se o dům řadový vnitřní nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou střechou, bez obytného podkroví. Příslušenství tvoří vedlejší stavby a venkovní úpravy. Dostupnost jednotlivých podlaží: 1. NP z ulice a ze dvora, možnost dalšího rozšíření – v půdním prostoru. Objekt je v podprůměrném stavebně-technickém stavu, je dlouhodobě bez údržby, není užíván více let. Vnitřní rozvody, vnitřní vybavení a podlahy byly z větší části odstraněny. Skutečné připojení k inženýrským sítím nebylo možné znalcem přesně zjistit, jedná se tedy o předpoklad: vodovod – pravděpodobně veřejný, kanalizace – pravděpodobně veřejná, elektrická síť – 230/400 V (pojistná skříň na fasádě – nyní odpojeno), plyn – zaveden (HUP na fasádě – nyní odpojen). Dům je řadový vnitřní, uliční fasáda je orientována k jihu. Vjezd do domu je z ulice Nálepkova do průjezdu, odtud je vstup do místností v 1. NP. Podle fotomapy je půdorys domu do tvaru L, směrem do dvora navazují na dům vedlejší stavby – po levé straně dvora a kolmo přes dvůr. V zahradě, která je přístupná i ze zadní strany z ulice Jedlová, se nachází další 2 malé vedlejší stavby a zděný plot s vraty. Pozemky zahrady i dvora jsou zarostlé náletovými dřevinami. Dům je zděný, předpokládaná průměrná tloušťka zdiva 45 cm. Je zastřešen sedlovou střechou. Krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Fasáda je vápenná hladká, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá. Vytápění je asi ústřední s kotlem na zemní plyn. Dům byl připojen na elektřinu a zemní plyn, pravděpodobně na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Nyní jsou přípojky odpojeny. Pozemky p.č. 780/1 a p.č. 780/2 o celkové výměře 738 m2.
 
Cena dosažená vydražením: 11.800.000,- Kč

Rodinný dům Chrást u Plzně

Předmět dražby:
Rodinný dům č.p. 86 na pozemku p.č. 190 v ulici třída Čs. odboje v obci Chrást vzdálené asi 5 km severovýchodně od Plzně. Pozemek v rovině mezi ulicemi třída Čs. odboje a ulicí Žitnou. Obec Chrást má základní občanskou vybavenost a kompletní infrastrukturu. V místě rodinného domu č.p. 86 možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Z části podsklepený, přízemní objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem s možností půdní vestavby. Příslušenství tvoří kotelna s uhelnou přistavená k RD ve dvoře a samostatně stojící garáž přístupná z ulice Žitné. Základy - kamenné, prolévané betonem bez funkční izolace Zdivo - masivní kombinované zděné tl. 60 cm Stropy – dřevěné, střecha - krov dřevěný, vázaný Pálena krytina, klempířské konstrukce - pozinkovaný plech Vnitřní omítky – vápenné, fasádní omítky - vápenné dvouvrstvé omítky Vnější obklady - sokl z kamene, vnitřní obklady - běžné bělninové obklady Schody – dřevěné, dveře - hladké plné dveře, okna - dřevěná špaletová Podlahy obytných místností - prkenný povrch, podlahy ostatních místností – cementový potěr Vytápění - ústřední topení, elektroinstalace – motorová, bleskosvod – chybí Rozvod vody - ocelové trubky, studená i teplá voda, zdroj teplé vody – bojler, instalace plynu chybí Kanalizace - částečné odkanalizování Vybavení kuchyně - elektrický sporák s plotýnkami Pozemek o výměře 277 m2, v KN vedeno jako zastavěná plocha a nádvoří.
 
Cena dosažená vydražením: 1.320.000,- Kč

Pohledávka BRIMEX Sport s.r.o.

Předmět dražby:
Přesná specifikace předmětu dražby je uvedena v dražební vyhlášce č. 928-DD/18
Cena dosažená vydražením:

Objekt občanské vybavenosti Hřivínův Újezd

Předmět dražby:
Dražený objekt se nachází v centru obce Hřivínův Újezd v křižovatce silnice II/490 a místní komunikace po její pravé straně. Jedná se o objekt restaurace s přistavěným kulturním sálem z roku 1980 realizovaný v tzv. „akci Z”. V současnosti zdevastovaný, neužívaný, ke kompletní rekonstrukci. Dispozičně řešen v části restaurace jako přízemní s výčepem, restaurací, kuchyní a jídelnou doplněné o pomocné provozy, sklady a sociální zařízení. Část kulturního sálu je přízemní s velkým sálem a schodištěm. V částečném I. PP je kotelna, II. NP je řešeno ochozem kolem sálu a posezení a výhledem do sálu doplněné o skladové prostory. Příslušenství objekt nemá, venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy. Základy vč. zemních prací - betonové pasy bez funkční izolace Svislé konstrukce - zděné tl. do 50 cm Stropy - železobetonové panelové Krov, střecha – plochá Krytiny střech - živičné, svařované, vícevrstvé Klempířské konstrukce – pozinkovaný plech Úprava vnitřních povrchů - dvouvrstvé vápenné omítky Úprava vnějších povrchů - břízolitové omítky Vnitřní obklady keramické – běžné obklady Schody - železobetonové monolitické s běžným povrchem Dveře - hladké plné dveře Vrata – chybí Okna - dřevěná zdvojená okna Povrchy podlah - parkety, PVC, ker. dlažba, ter.dlažba Vytápění – ústřední Elektroinstalace - světelná třífázová Bleskosvod Vnitřní vodovod - ocelové trubky Vnitřní kanalizace – litinové Vnitřní plynovod – rozvod zemního plynu Ohřev teplé vody - chybí, nefunkční
 
Navrhovatel:
Insolvency Project v.o.s.

Datum konání: Nejnižší podání: 2.700.000,- Kč
Místo konání:  v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01 Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Pozemky k.ú. Domažlice

Předmět dražby:
Dražené pozemky se nacházejí v trati „U Jirklovky“ mezi Domažlicemi a Nevolicemi ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech určené pouze k zemědělské výrobě. Pozemky jsou vedené jako trvalý travní porost a ostatní plocha užívané jako pastviny z části porosteny náletovými dřevinami. Pozemky o celkové výměře 2303 m2
  
Cena dosažená vydražením: 45.000,- Kč

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 k.ú. Domažlice

Předmět dražby:
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.
  
Navrhovatel:
Mgr. Zuzana Orbesová

Datum konání: Nejnižší podání: 850.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 250.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Rodinný dům Slovenská č.p. 2697, Zlín – id. 1/2

Předmět dražby:
Rodinný dům č.p. 2697 se nachází po pravé straně ulice asi 100 m od křižovatky s ulicí Štefánikova. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s plochou střechou postavený v polovině 30. let, v 80. letech zrekonstruovaný. Příslušenství objektu tvoří dřevěná vedlejší stavba v zahradě. Objekt je napojen přípojkami sítí do ulice Slovenské, kolem objektu pouze minimální venkovní úpravy (oplocení, opěrné zídky a zpevněné plochy). Objekt má charakter rodinného domu a je postaven na pozemku p.č. St. 2679 o výměře 279 m2, zahradu o výměře 409 m2 tvoří pozemek p.č. 600/18, vedený v KN jako zahrada. Rodinný dům je standardní zděné konstrukce, stropy nad I. PP betonové, nad ostatními podlažími dřevěné s rovným podhledem, dvouplášťová plochá střecha s jednostranným spádem, krytina z pozink. plechu, kompletní klempířské konstrukce z FeZn plechu, břízolitová fasáda a cementová omítka soklu, vnitřní štukové omítky, podlahy v I. NP betonové a kombinace keramické dlažby a PVC stejně jako ve II. NP. V I. PP cementové potěry, schodiště do I. PP betonové, do II. NP rovněž betonové s dřevěnými stupni. V koupelně, na WC a kolem kuch. linky standardní keramický obklad. Plastová okna, dřevěné dveře do rámových zárubní. Standardní vnitřní rozvody zdravotechniky a elektroinstalace 400/240 V. V koupelnách vana, umyvadlo, v II. podlaží sprchový kout a samostatné spl. WC. Standardní kuchyňská linka a plynový sporák. Vytápění je ústřední, plynový kotel, rozvody ve ocel. trubkách a litinové radiátory. Ohřev TUV je plynových zás. ohřívačem. V objektu rozvody SLP, STA. Stavebně technický stav odpovídá stáří a době užívání. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na výše uvedených nemovitostech.
Cena dosažená vydražením: 3.500.000,- Kč

Soubor sportovního vybavení

Předmět dražby:
Jedná se o soubor věcí movitých – sportovní vybavení staršího data výroby, v naprosté většině se jedná o značně použité a opotřebované zboží. Některé věci jsou nekompletní. Jde spíše o zboží bazarového charakteru. Jednotlivé položky jsou uvedeny v tabulce výše.
Cena dosažená vydražením: 40.000,- Kč

Družstevní podíl (členská práva v TRÁVNÍKY, bytové družstvo) spojený s právem k nájmu družstevního bytu č. 21 o vel. 1+1 v bytovém domě č.p. 1348, Nábřeží, 763 61 Napajedla

Předmět dražby:
Bytová jednotka č. 21 se nachází v ulici Nábřeží 1348, Napajedla podél toku řeky Moravy asi 500 m od centrálního náměstí. Bytový dům postavený kolmo k řece v polovině 70. let po celkové revitalizaci - zateplená fasáda, nová okna, přistavené lodžie z roku 2010 - rozdělen prohlášením vlastníka na 48 bytových jednotek ve dvou vchodech (v každém vchodě 24 BJ) - z toho 45 v osobním vlastnictví a 3 ve vlastnictví BD Trávníky. Bytová jednotka č. 1348/21 v VIII. NP v čele schodiště. Bytový dům má devět nadzemních podlaží z toho technické I. NP a II. až IX. NP s bytovými jednotkami a s plochou střechu. V každém podlaží po 3 BJ. Bytový dům č.p. 1348 - 1349 na pozemku p.č. St. 1961 obsahuje celkem 48 bytových jednotek (ve II. NP až IX. NP ve dvou vchodech. Dražená byt. jednotka č. 1348/21 velikosti 1+1 se nachází v VIII. NP v čele schodiště. Podíl na společných prostorách a pozemcích draženého bytu má velikost id. 33/2704. Bytový dům je napojen na všechny inženýrské sítě a je příjezdný a přístupný z ulice Nábřeží. Základy s funkční izolací, montovaný objekt - typový panel, typové stropy a schodiště, plochá střecha a foliová krytina. Klempířské konstrukce úplné z poplastovaných plechů, vnitřní typová úprava panelů, venkovní zateplená fasáda. Betonové montované schodiště, na společných prostorách terasová dlažba a PVC. Okna jsou plastová standardní, vnitřní dveře dřevěné do ocel. zárubní. Vytápění centrální přes výměníkovou stanici v I. NP, rozvody v ocel. trubkách a otopné panely. Rozvody ZTI v plastových trubkách, rozvody elektro 400/240 V, na střeše je bleskosvod. Podlahy místnosti jsou betonové a krytina z PVC. Bytové jádro je typové umakartové, v koupelně umyvadlo, vana, samostatný splachovací WC. Kuchyňská linka standardní a plynový sporák. Příprava TUV je centrální. Bytová jednotka má přistavenou lodžii a samostatný sklep v I. NP. Bytová jednotka v původním stavu, neudržovaná k celkové rekonstrukci.
Cena dosažená vydražením: 810.000,- Kč
Stránky: << < [65] [66] [67] [68] [69] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™