česky | english | deutsch             Vyhledávání:
 Vyberte sekci:   

Dobrovolné dražbyRodinný dům Brno-Jundrov, ul. Nálepkova 7/38

Předmět dražby:
Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 7, který se nachází v Brně, v městské části a k.ú. Jundrov, na ulici Nálepkova. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně staršími rodinnými domy. Příjezd k rodinnému domu je po veřejně užívané zpevněné vedlejší komunikaci v ul. Nálepkova (ve vlastnictví obce), příjezd k zadnímu vstupu do zahrady je po veřejně užívané vedlejší zpevněné komunikaci v ul. Jedlová (ve vlastnictví ČR). Jedná se o dům řadový vnitřní nepodsklepený, s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou střechou, bez obytného podkroví. Příslušenství tvoří vedlejší stavby a venkovní úpravy. Dostupnost jednotlivých podlaží: 1. NP z ulice a ze dvora, možnost dalšího rozšíření – v půdním prostoru. Objekt je v podprůměrném stavebně-technickém stavu, je dlouhodobě bez údržby, není užíván více let. Vnitřní rozvody, vnitřní vybavení a podlahy byly z větší části odstraněny. Skutečné připojení k inženýrským sítím nebylo možné znalcem přesně zjistit, jedná se tedy o předpoklad: vodovod – pravděpodobně veřejný, kanalizace – pravděpodobně veřejná, elektrická síť – 230/400 V (pojistná skříň na fasádě – nyní odpojeno), plyn – zaveden (HUP na fasádě – nyní odpojen). Dům je řadový vnitřní, uliční fasáda je orientována k jihu. Vjezd do domu je z ulice Nálepkova do průjezdu, odtud je vstup do místností v 1. NP. Podle fotomapy je půdorys domu do tvaru L, směrem do dvora navazují na dům vedlejší stavby – po levé straně dvora a kolmo přes dvůr. V zahradě, která je přístupná i ze zadní strany z ulice Jedlová, se nachází další 2 malé vedlejší stavby a zděný plot s vraty. Pozemky zahrady i dvora jsou zarostlé náletovými dřevinami. Dům je zděný, předpokládaná průměrná tloušťka zdiva 45 cm. Je zastřešen sedlovou střechou. Krov je dřevěný, krytina je z pálených tašek. Fasáda je vápenná hladká, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá. Vytápění je asi ústřední s kotlem na zemní plyn. Dům byl připojen na elektřinu a zemní plyn, pravděpodobně na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Nyní jsou přípojky odpojeny. Pozemky p.č. 780/1 a p.č. 780/2 o celkové výměře 738 m2.
 
Cena dosažená vydražením: 11.800.000,- Kč

Rodinný dům Chrást u Plzně

Předmět dražby:
Rodinný dům č.p. 86 na pozemku p.č. 190 v ulici třída Čs. odboje v obci Chrást vzdálené asi 5 km severovýchodně od Plzně. Pozemek v rovině mezi ulicemi třída Čs. odboje a ulicí Žitnou. Obec Chrást má základní občanskou vybavenost a kompletní infrastrukturu. V místě rodinného domu č.p. 86 možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Z části podsklepený, přízemní objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem s možností půdní vestavby. Příslušenství tvoří kotelna s uhelnou přistavená k RD ve dvoře a samostatně stojící garáž přístupná z ulice Žitné. Základy - kamenné, prolévané betonem bez funkční izolace Zdivo - masivní kombinované zděné tl. 60 cm Stropy – dřevěné, střecha - krov dřevěný, vázaný Pálena krytina, klempířské konstrukce - pozinkovaný plech Vnitřní omítky – vápenné, fasádní omítky - vápenné dvouvrstvé omítky Vnější obklady - sokl z kamene, vnitřní obklady - běžné bělninové obklady Schody – dřevěné, dveře - hladké plné dveře, okna - dřevěná špaletová Podlahy obytných místností - prkenný povrch, podlahy ostatních místností – cementový potěr Vytápění - ústřední topení, elektroinstalace – motorová, bleskosvod – chybí Rozvod vody - ocelové trubky, studená i teplá voda, zdroj teplé vody – bojler, instalace plynu chybí Kanalizace - částečné odkanalizování Vybavení kuchyně - elektrický sporák s plotýnkami Pozemek o výměře 277 m2, v KN vedeno jako zastavěná plocha a nádvoří.
 
Cena dosažená vydražením: 1.320.000,- Kč

Pohledávka BRIMEX Sport s.r.o.

Předmět dražby:
Přesná specifikace předmětu dražby je uvedena v dražební vyhlášce č. 1011-ODD/19
Cena dosažená vydražením: 55.000,- Kč

Objekt občanské vybavenosti Hřivínův Újezd

Předmět dražby:
Dražený objekt se nachází v centru obce Hřivínův Újezd v křižovatce silnice II/490 a místní komunikace po její pravé straně. Jedná se o objekt restaurace s přistavěným kulturním sálem z roku 1980 realizovaný v tzv. „akci Z”. V současnosti zdevastovaný, neužívaný, ke kompletní rekonstrukci. Dispozičně řešen v části restaurace jako přízemní s výčepem, restaurací, kuchyní a jídelnou doplněné o pomocné provozy, sklady a sociální zařízení. Část kulturního sálu je přízemní s velkým sálem a schodištěm. V částečném I. PP je kotelna, II. NP je řešeno ochozem kolem sálu a posezení a výhledem do sálu doplněné o skladové prostory. Příslušenství objekt nemá, venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy. Základy vč. zemních prací - betonové pasy bez funkční izolace Svislé konstrukce - zděné tl. do 50 cm Stropy - železobetonové panelové Krov, střecha – plochá Krytiny střech - živičné, svařované, vícevrstvé Klempířské konstrukce – pozinkovaný plech Úprava vnitřních povrchů - dvouvrstvé vápenné omítky Úprava vnějších povrchů - břízolitové omítky Vnitřní obklady keramické – běžné obklady Schody - železobetonové monolitické s běžným povrchem Dveře - hladké plné dveře Vrata – chybí Okna - dřevěná zdvojená okna Povrchy podlah - parkety, PVC, ker. dlažba, ter.dlažba Vytápění – ústřední Elektroinstalace - světelná třífázová Bleskosvod Vnitřní vodovod - ocelové trubky Vnitřní kanalizace – litinové Vnitřní plynovod – rozvod zemního plynu Ohřev teplé vody - chybí, nefunkční
 
Cena dosažená vydražením:

Pozemky k.ú. Domažlice

Předmět dražby:
Dražené pozemky se nacházejí v trati „U Jirklovky“ mezi Domažlicemi a Nevolicemi ve stávajících zemědělsky obhospodařovaných lánech určené pouze k zemědělské výrobě. Pozemky jsou vedené jako trvalý travní porost a ostatní plocha užívané jako pastviny z části porosteny náletovými dřevinami. Pozemky o celkové výměře 2303 m2
  
Cena dosažená vydražením: 45.000,- Kč

Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 k.ú. Domažlice

Předmět dražby:
Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku p.č. 2501/6 se nachází na severozápadním okraji města Domažlice v lokalitě určené z hlediska platného SÚP k zástavbě – plochy smíšené výrobní. V KN veden jako trvalý travní porost a je určený k zástavbě jako plocha pro výrobu.
  
Navrhovatel:
Mgr. Zuzana Orbesová

Datum konání: Nejnižší podání: 680.000,- Kč
Místo konání:  elektronicke-drazby.draspomorava.cz Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Dokumenty ke stažení:  

Rodinný dům Slovenská č.p. 2697, Zlín – id. 1/2

Předmět dražby:
Rodinný dům č.p. 2697 se nachází po pravé straně ulice asi 100 m od křižovatky s ulicí Štefánikova. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s plochou střechou postavený v polovině 30. let, v 80. letech zrekonstruovaný. Příslušenství objektu tvoří dřevěná vedlejší stavba v zahradě. Objekt je napojen přípojkami sítí do ulice Slovenské, kolem objektu pouze minimální venkovní úpravy (oplocení, opěrné zídky a zpevněné plochy). Objekt má charakter rodinného domu a je postaven na pozemku p.č. St. 2679 o výměře 279 m2, zahradu o výměře 409 m2 tvoří pozemek p.č. 600/18, vedený v KN jako zahrada. Rodinný dům je standardní zděné konstrukce, stropy nad I. PP betonové, nad ostatními podlažími dřevěné s rovným podhledem, dvouplášťová plochá střecha s jednostranným spádem, krytina z pozink. plechu, kompletní klempířské konstrukce z FeZn plechu, břízolitová fasáda a cementová omítka soklu, vnitřní štukové omítky, podlahy v I. NP betonové a kombinace keramické dlažby a PVC stejně jako ve II. NP. V I. PP cementové potěry, schodiště do I. PP betonové, do II. NP rovněž betonové s dřevěnými stupni. V koupelně, na WC a kolem kuch. linky standardní keramický obklad. Plastová okna, dřevěné dveře do rámových zárubní. Standardní vnitřní rozvody zdravotechniky a elektroinstalace 400/240 V. V koupelnách vana, umyvadlo, v II. podlaží sprchový kout a samostatné spl. WC. Standardní kuchyňská linka a plynový sporák. Vytápění je ústřední, plynový kotel, rozvody ve ocel. trubkách a litinové radiátory. Ohřev TUV je plynových zás. ohřívačem. V objektu rozvody SLP, STA. Stavebně technický stav odpovídá stáří a době užívání. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na výše uvedených nemovitostech.
Cena dosažená vydražením: 3.500.000,- Kč

Soubor sportovního vybavení

Předmět dražby:
Jedná se o soubor věcí movitých – sportovní vybavení staršího data výroby, v naprosté většině se jedná o značně použité a opotřebované zboží. Některé věci jsou nekompletní. Jde spíše o zboží bazarového charakteru. Jednotlivé položky jsou uvedeny v tabulce výše.
Cena dosažená vydražením: 40.000,- Kč

Družstevní podíl (členská práva v TRÁVNÍKY, bytové družstvo) spojený s právem k nájmu družstevního bytu č. 21 o vel. 1+1 v bytovém domě č.p. 1348, Nábřeží, 763 61 Napajedla

Předmět dražby:
Bytová jednotka č. 21 se nachází v ulici Nábřeží 1348, Napajedla podél toku řeky Moravy asi 500 m od centrálního náměstí. Bytový dům postavený kolmo k řece v polovině 70. let po celkové revitalizaci - zateplená fasáda, nová okna, přistavené lodžie z roku 2010 - rozdělen prohlášením vlastníka na 48 bytových jednotek ve dvou vchodech (v každém vchodě 24 BJ) - z toho 45 v osobním vlastnictví a 3 ve vlastnictví BD Trávníky. Bytová jednotka č. 1348/21 v VIII. NP v čele schodiště. Bytový dům má devět nadzemních podlaží z toho technické I. NP a II. až IX. NP s bytovými jednotkami a s plochou střechu. V každém podlaží po 3 BJ. Bytový dům č.p. 1348 - 1349 na pozemku p.č. St. 1961 obsahuje celkem 48 bytových jednotek (ve II. NP až IX. NP ve dvou vchodech. Dražená byt. jednotka č. 1348/21 velikosti 1+1 se nachází v VIII. NP v čele schodiště. Podíl na společných prostorách a pozemcích draženého bytu má velikost id. 33/2704. Bytový dům je napojen na všechny inženýrské sítě a je příjezdný a přístupný z ulice Nábřeží. Základy s funkční izolací, montovaný objekt - typový panel, typové stropy a schodiště, plochá střecha a foliová krytina. Klempířské konstrukce úplné z poplastovaných plechů, vnitřní typová úprava panelů, venkovní zateplená fasáda. Betonové montované schodiště, na společných prostorách terasová dlažba a PVC. Okna jsou plastová standardní, vnitřní dveře dřevěné do ocel. zárubní. Vytápění centrální přes výměníkovou stanici v I. NP, rozvody v ocel. trubkách a otopné panely. Rozvody ZTI v plastových trubkách, rozvody elektro 400/240 V, na střeše je bleskosvod. Podlahy místnosti jsou betonové a krytina z PVC. Bytové jádro je typové umakartové, v koupelně umyvadlo, vana, samostatný splachovací WC. Kuchyňská linka standardní a plynový sporák. Příprava TUV je centrální. Bytová jednotka má přistavenou lodžii a samostatný sklep v I. NP. Bytová jednotka v původním stavu, neudržovaná k celkové rekonstrukci.
Cena dosažená vydražením: 810.000,- Kč

Víceúčelový objekt občanské vybavenosti, Kostelec nad Orlicí

Předmět dražby:
Nemovitost se nachází ve městě Kostelec nad Orlicí s kompletní občanskou vybaveností a kompletní infrastrukturou na trase silnice I/11 Hradec Králové - Šumperk - Ostrava asi 7 km JZ od okresního města Rychnov nad Kněžnou. Objekt restaurace „Spiegelův Dvůr” je po pravé straně ulice Husova asi 300 m od centrálního náměstí. Objekt je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě a je příjezdný z veřejné komunikace - ulice Husova. Celkový popis: Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a volným půdním prostorem postavený do tvaru T s hlavním průčelím do ulice Husova. K původní části je z pravé strany při pohledu z ulice provedena dvoupodlažní přístavba s plochou střechou. K nemovitosti patří rovněž soubor budov ve dvoře, které slouží ke skladovým účelům a garážování osobních automobilů. Dispoziční řešení hlavní budovy: V I.NP jsou restaurační prostory se skladovým zázemím, kuchyně a hygienické zařízení pro hosty a zaměstnance. Vše po kompletní rekonstrukci ve výborném ST stavu. Ve II.NP jsou řešeny bytové prostory a to následovně: ze dvora přístupný byt 1+kk užívaný jako kancelář. Po levé straně při pohledu ze dvora jsou schodištěm přístupné dva byty ve II.NP. Po pravé straně druhým schodištěm jsou přístupné dva byty ve II.NP. Jeden byt ve špatném ST stavu nevhodný k užívání. Ostatní byty po jsou po částečné rekonstrukci v průměrném ST stavu. Ostatní stavby: Ve dvoře podél SZ části areálu je postaven přízemní zděný sklad ve tvaru L užívaný ke skladování. V objektu provedena vestavba dřevěného stropu rozdělující vnitřní část na dvě podlaží. V kratší straně objektu jsou dispozičně řešeny kanceláře v současné době neužívané. Podél Z strany dvorní části areálu jsou postaveny přízemní garáže pro parkování osobních automobilů, po levé straně při vjezdu do dvora je v havarijním stavu zděná část původních skladů, ve které jsou umístěny dvě garáže sloužící jako sklad. Celý areál je oplocený, jsou provedeny přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vody, plynu a el. energie.
  
Cena dosažená vydražením: 7.000.000,- Kč
Stránky: << < [66] [67] [68] [69] [70] > >>

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™