Dražební společnost MORAVA s.r.o.
česky | english | deutsch        
elektronická on-line aukce nemovitostí

elektronická on-line dražby

top 10 vydražených nemovitostí

     Vyhledávání:
    
      


vímáme vás

na stránkách Dražební společnost MORAVA s.r.o.

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

K presentaci dražeb se využívá všech tradičních způsobů inzerce v celorepublikovém, regionálním i specializovaném tisku, součástí inzertní kampaně jsou i významné realitní dražební servery na Internetu. Expozé předmětu dražeb zasílá skupinám účelově vytipovaných subjektů, osobně kontaktuje případné zájemce o získání předmětu dražby do vlastnictví.

 

 

 


DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.


Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Průmyslový areál Svit a.s. Zlín – pozemek p.č. 1119/184
Předmět dražby:
Jedná se o dražbu pozemku p. č. 1119/184 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 336 m2 zaps. na LV č. 701 v k. ú. Zlín, z majetkové podstaty úpadce Svit Zlín a. s. Pozemek je situován při frekventované páteřní ulici Zlína, tř. Tomáše Bati. Pozemek je rovinatý, zpevněný betonovou plochou a je užíván jako parkoviště. Územní plán pozemek částečně řadí do ploch dopravních. Na pozemku, vzhledem k jeho funkci, se nenachází vzrostlá zeleň. Dražený pozemek je v současnosti pronajat na základní nájemní smlouvy.
Datum konání: 13. září 2018 13:00    Nejnižší podání: 4.700.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Průmyslový areál Svit a.s. Zlín – pozemky p.č. St. 5646, p.č. 1402/10
Předmět dražby:
Předmětem dražby je stavba bez čp/če, prům.obj, na pozemku p.č. St. 5646 Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený zděný objekt skladu s plochou střechou. Nosná konstrukce je stěnová zděná, obvodové konstrukce jsou zděné, okna ocelová s jednoduchým zasklením, vrata jsou ocelové. Střecha je provedena jako plochá s živičnou krytinou. Vnější omítky nejsou. Objekt je připojen na rozvod elektřiny. Užitková plocha: 77 m2. Objekt je v současné době pronajat a je užíván ke skladování. Objekt je v průměrném technickém stavu odpovídajícímu stáří objektu a nepravidelně prováděné údržbě objektu. Objekt je možno užívat. Stáří je odborně odhadnuto na 60 let, na objektu neproběhla žádná zásadní rekonstrukce ani přestavba. Objekt je průměrně opotřebený, odpovídající staří a podceněné údržbě. Předmětem dražby jsou dále pozemky p.č. St. 5646 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 85 m2, včetně všech součástí a příslušenství, a p.č. 1402/10 – ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 117 m2, včetně všech součástí a příslušenství vše zapsáno na LV č. 701 v k.ú. Zlín. Pozemek p.č. St. 5646 zastavěný objektem skladu a pozemek p.č. 1402/10, který je přilehlý a zarostlý náletovou vzrostlou zelení. K pozemku je průměrná dopravní dostupnost, dostupnost většími nákladními automobily je komplikovaná. Pozemek je připojitelný na všechny dostupné inženýrské sítě. V okolí pozemků jsou situovány stavby halového charakteru, které jsou využívány pro lehkou výrobu a skladování.
Datum konání: 13. září 2018 12:00    Nejnižší podání: 1.250.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový areál č.e. 86, Boršice u Buchlovic
Předmět dražby:
Dražený areál se nachází v obci Boršice v blízkosti trasy Uherské Hradiště – Brno, přibližně 7 km západně od Uherského Hradiště a je situován na západním okraji obce průmyslové zóně. Jedná se o výrobně skladovací areál tvořený několika nemovitostmi, dvoupodlažní objekt administrativní budovy s přízemní přístavbou, dále garáže a velký skladový objekt. Areál je příjezdný z veřejné komunikace a napojený na všechny inženýrské sítě obce. Příslušenství tvoří zpevněná a manipulační plocha s dostatečnou kapacitou. Objekt je ve velice dobrém stavebně technickém stavu, strategická dopravní obslužnost. Pozemky o celkové výměře 2627 m2. Nadstandardní sídlo firmy s veškerým zázemím včetně tenisového kurtu.
Datum konání:    Nejnižší podání: 7.000.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Víceúčelový areál Ústí nad Labem-Trmice
Předmět dražby:
Areál se nachází po levé straně ulice Žižkova v průmyslové zóně a je příjezdný a přístupný z veřejné komunikace, napojený na všechny inženýrské sítě mimo přípojky plynu. Areál asi 1,5 km od sjezdu z D8 - exit 69. Administrativní budova na pozemku p.č. 889 Dvoupodlažní podsklepený zděný objekt po levé straně vjezdu do areálu. V I. NP prostory šaten a hygienického zařízení pro zaměstnance, ve II. NP jsou kanceláře vedení společnosti a sociální zázemí. Prostory II. NP jsou po rekonstrukci. Vytápění ústřední dálkové, elektroinstalace třífázová. Rozvod studené i teplé vody s centrálním ohřevem. V roce 2006 provedena komplexní rekonstrukce. Obrobna na pozemku p.č. 887/2 Přízemní nepodsklepený zděný objekt dispozičně řešený jako jeden volný prostor sloužící jako výrobní prostor. Situovaná při západní hranici areálu za správní budovou. Hlavní nosná konstrukce ocelový skelet, stropní konstrukce s podhledem, střešní konstrukce příhradový vazník s plechovou krytinou. Dveře kovové. Vytápění ústřední. Lakovna na pozemku p.č. 887/3 a části pozemku p.č. 887/1 Dvoupodlažní zděný objekt na severozápadním okraji areálu provozně propojený s obrobnou. Budova sloužící jako lakovna, sklad, dílny, kancelář a propojení s budovou na pozemku p.č. 887/3. V přízemí dílny, kancelář, sklady, v patře sklady. Vytápění dálkové, rozvody vody, sociální zařízení. Zbudováno v r. 1981, v r. 1990 propojení s další budovou. Zámečnická dílna na pozemku p.č. 888 Přízemní objekt situovaný v centru nádvoří. Nepodsklepená, jednopodlažní budova. Hlavní nosné konstrukce ocelový skelet s vyzděním, stropní konstrukce s trapézovým podhledem, střešní konstrukce z ocelových vazníků s plechovou krytinou. Vytápění ústřední dálkové. Přístřešek na pozemku p.č. 887/1 Jednoduchý ocelový přístřešek před objektem kanceláře. Kancelář na pozemku p.č. 888 Nepodsklepená jednopodlažní zděná budova navazující na sklad při východní zdi areálu u hraniční plotové zdi. Vytápění dálkové. Rozvody vody. Stáří přibližně 36 let. Sklad na pozemku p.č. 888 Zděná udova situována při hraniční zdi navazující na objekt dílen a garáží. Nepodsklepená jednopodlažní budova při východní hranici areálu u hraniční plotové zdi. Vytápění dálkové. Nejstarší objekt areálu, vystavěn v roce 1902, rekonstrukce v roce 2007. Garáže na pozemku p.č. 888 Zděná nepodsklepená jednopodlažní hala při východní hranici areálu u hraniční plotové zdi. Vytápění dálkové, stáří přibližně 45 let. Budova na pozemku p.č. 888 Budova situovaná po pravé straně při vjezdu do areálu. Nepodsklepená dvoupodlažní budova, hlavní nosné konstrukce zděné. Vytápění dálkové. V přízemí dílny a garáže s betonovými podlahami, v patře kanceláře se sociálním zařízením. Všechny objekty jsou v dobrém stavebně technickém stavu. V současné době je areál pronajímán.
Datum konání: 12. září 2018 13:00    Nejnižší podání: 7.500.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Atraktivní stavební pozemek, Březnice u Zlína
Předmět dražby:
Atraktivní stavební pozemek - p.č. 2569/13 o výměře 2583 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond a p.č. 2569/16 o výměře 417 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond o celkové výměře 3 000 m2 se nacházejí asi 4 km jižně od Zlína na trase Zlín – Uherské Hradiště v obci Březnice. Pozemky jsou určeny k rezidenční zástavbě.
Datum konání: 28. srpna 2018 10:00    Nejnižší podání: 3.290.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Prací a sušící linka JENSEN
Předmět dražby:
Jedná se o prací a sušící linku značky JENSEN, více informací naleznete v dražební vyhlášce č. 938-DD/18, kterou naleznete v příloze. 1. Pás navážecí zalomený s vážícím systémem 8368500 21.8.2002 224 500,- 2. Linka prací taktovací s řídícím systémem 8368700 21.8.2002 646 900,- 3. Lis taktovací odvodňovací 8368400 21.8.2002 255 100,- 4. Pás dopravní zvedací 8368800 21.8.2002 161 800,- 5. Sušička parní průchozí taktovací 8368900 21.8.2002 203 700,- Sušička parní průchozí taktovací 8369000 21.8.2002 203 700,- Sušička parní průchozí taktovací 8369100 21.8.2002 203 700,- 6. Pás zalomený vyprazdňovací 8368300 21.8.2002 116 600,-
Datum konání: 28. srpna 2018 09:00    Nejnižší podání: 2.016.000,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Atraktivní stavební pozemky Kvítkovice - plocha smíšená obytná dle ÚP
Předmět dražby:
Dražené pozemky p.č. St. 314 a p.č. 3/3 jsou součástí bývalého vodárenského zařízení v Kvítkovicích na ul. Spojovací (za řeznictvím – Masný krám) ve vlastnictví společnosti Vodovody a Kanalizace Zlín, a.s. Přístup a příjezd je z asfaltové místní komunikace ul. Spojovací. Inženýrské sítě všechny. V novém platném územním plánu města Otrokovice jsou pozemky v plochách „SO“ – stabilizované území – plochy smíšené obytné. Nový územní plán města Otrokovice byl schválen dne 26.04.2018 Zastupitelstvem města Otrokovice. Stávající vodárenské využití bylo ukončeno. Předmětem dražby je pozemek p.č. St. 314 o výměře 461 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojící stavba bez čp/če vč. venkovních úprav a pozemek p.č. 3/3 o výměře 2225 m2, ostatní plocha, jiná plocha, dále porosty. Stavba bez čp/če na pozemku p.č. St. 314 Jde o bývalý objekt vodárenského zařízení z roku 1965 (stáří 53 let). Objekt nefunkční, neužívaný, určený k demolici (uvolnění pozemku pro novou výstavbu „SO“ – například byty). Přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s pultovou střechou o dispozičním řešení: garáž + dílna, sklad, kancelář, sociální zařízení. Stavba není zapsaná na LV (v KN neevidovaná). Příslušenství Přípojka vody, dl. 9,50m, stáří 53 let Přípojka kanalizace, DN 150mm, dl. 10,0m, stáří 53 let Zpevněné plochy ze silničních panelů, výměra: 142 m2 Plot – oplocení z plotových rámů, pohl. plocha: 40,80m2 Podezdívka z monolitického betonu, v do 60cm, délka 40,80m Plotová branka 1 ks Plotová brána 1 ks
Datum konání: 28. srpna 2018 11:00    Nejnižší podání: 4.700.500,- Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Svit a.s. Zlín – soubor pozemků p.č. 68/1, p.č. 68/3, p.č. 68/4 - k.ú. Mladcová
Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou níže specifikované pozemky, které se nachází ve městě Zlín, v části Mladcová. Pozemky jsou situovány při místní komunikaci na Obec Mladcová. Pozemky nejsou pronajaty. Jedná se o pozemky: - pozemek p.č. 68/1 – trvalý travní porost o výměře 1402 m2 - pozemek p.č. 68/3 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 963 m2 - pozemek p.č. 68/4 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 175 m2 vše zapsáno na LV č. 904 v k.ú. Mladcová, obec Zlín. Pozemky nejsou nikterak hospodářsky využívány, jsou částečně zatravněny, na části se nachází několik kusů vzrostlé náletové zeleně a mají funkci ochranné zeleně. Územní plán pozemky řadí do ploch krajinné zeleně. Trvalé porosty: Na části pozemků se nachází vzrostlá náletová zeleň
Datum konání: 13. září 2018 14:00    Nejnižší podání: 35.000,-Kč    více informací...

Po kliknutí se zobrazí velký obrázek v novém okně. Dobrovolná dražba
Rodinný dům č.p. 175, obec Mimoň
Předmět dražby:
Rodinný dům č. p. 175 s pozemky p. č. 1054 o výměře 86 m2 a p. č. 1055 o výměře 802 se nachází v ulici Sokolská SZ od centrální části města Mimoň. Nemovitost svým provedením i použitým materiálem odpovídá době svého pořízení z roku 1924. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, dispozičně nemovitost plně vyhovuje současnému standartu bydlení. Nemovitost je v dobrém technickém stavu. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží, využité podkroví i podsklepení. Dům je postaven na vlastním pozemku je napojený na inženýrské sítě – vodovod, zdroj el. energie, plyn.
Datum konání: 14. září 2018 11:00    Nejnižší podání: 1.600.000,- Kč    více informací...

www.draspomorava.cz
www.draspomorava.cz

   Profil společnosti | Nabídka služeb | Dražby dobrovolné | Dražby nedobrovolné | Výběrová řízení | On-line aukce | Kontakt

   Dražební společnost MORAVA s.r.o. - dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitostí, on-line aukce a prodej nemovitostí.
   Copyright © 2010-2018 HodaDesign www.hoda.cz | All rights reserved. Search powered by Google™